Adres
Fevzi Çakmak, Eski Karakol Sk. No:9, 34899 Pendik / İstanbul

Prof. Dr. Halil İbrahim Bekler

Kardiyoloji
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim ve Uzmanlık:

Orta Öğrenim : Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi 1971- 1979

Lisans/Y.Lisans : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1979- 1985

Uzmanlık Eğitimi : Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Uzmanlık Sonrası Eğitim Çalışmaları :Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Kliğinde Yard. Doç Dr 1993 1995

Amerikan Hastanesi El ve Mikrocerrahi Bölüm Başkanı Prof Dr Ayan Gülgönen Yanında El Cerrahisi Eğitimi 1996-1997

Cleveland Clinics Microsurgery Dep. Dr. Maria Siemionow Mikrocerrahi Eğitimi 1999

Doç. : Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008

Prof : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığıve Danışman(lar)ı: Asetabulum Kırıkları ve Tedavisi Prof. Dr. Ünal KUZGUN

Mesleki Üyelikler

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 • AO Mezunları Derneği (AO Alumni Türkiye)
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons)
 • EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) FESSH (Federation of European Society for Surgery of the Hand)

Ödüller

Kayıtlarımıza göre doktora ait herhangi bir ödül bulunmamaktadır.

Bilimsel Yayınlar

 • ULUSLARARSI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • A1: Bekler H., Ertav A..Preclinical symptoms of diabetic foots. Journal of the American Podiatric Medical Association 2009 Mar-Apr;99(2):114-20.
 • A2: Bekler H, Wolfe VM, Rosenwasser MP. A cadaveric study of ulnar nerve innervation of the medial head of triceps brachii. Clin Orthop Relat Res. 2009 Jan;467(1):235-8.
 • A3: Beyzadeoglu T., Bekler H., Gokce A.Skin and subcutanous fat atrophy after corticosteroid injection for medıal epicondylitis: case report. Orthopedics. 2011Aug;34(8):570.
 • A4: Gokce A, Bekler H, Karacaoglu E, Servet E, Gokay NS. Anxiety and trauma perception and quality of life in patients who have undergone replantation. J Reconstr Microsurg. 2011 Oct;27(8):475-80.
 • A5: Gulabi D, Cecen GS, Bekler HI, Saglam F, Tanju N. A study of 60 patients with percutaneous trigger finger releases: clinical and ultrasonographic findings. J Hand Surg Eur Vol. 2014 Sep;39(7):699-703. 3
 • A6: Mühldorfer-Fodor M, Bekler H, Wolfe VM, McKean J, Rosenwasser MP. Paratricipital-triceps splitting "twowindow" approach for distal humerusfractures. Tech Hand Up Extrem Surg. 2011 Sep;15(3):156-61.
 • A7: Bekler HI, Erdag Y, Gumustas SA, Pehlivanoglu G. The Proposal and EarlyResults of Capitate Forage as a New Treatment Method for Kienböck's Disease. J Hand Microsurg. 2013 Dec;5(2):58-62.
 • A8: Gulabi D, Avci CC, Cecen GS, Bekler HI, Saglam F, Merih E. A comparison of thefunctional and radiological results of Paris plaster cast and ulnar gutter splintin the conservative treatment of fractures of the fifth metacarpal. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014 Oct;24(7):1167-73.
 • A9: Saglam F, Gulabi D, Baysal Ö, Bekler Hİ, Tasdemir Z, Elmali N. Chronic wristpain in a goalkeeper; bilateral scaphoid stress fracture: A case report. Int JSurg Case Rep. 2015;7C:20-2.
 • A10: Cecen GS, Gulabi D, Saglam F, Tanju NU, Bekler HI. Corticosteroid injection for trigger finger: blinded or ultrasound-guided injection? Arch Orthop TraumaSurg. 2015 Jan;135(1):125-31.
 • A11: Gümüştaş SA, Ekmekçi B, Tosun HB, Orak MM, Bekler Hİ. Similar effectiveness of the open versus endoscopic technique for carpal tunnel syndrome: a prospective randomized trial. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Aug 30
 • ULUSLARARSI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER
 • B1: A-0056 Early results of Capitate forage: a new treatment method of Kienboeck disease HI Bekler, Y Erdag, G Pehlivanoğlu, SA Gümüştaş Fessh Congress (2013 Antalya Turkey)
 • B2: A-0237 Complications of pediatric humerus lateral condyl fractures M Atsız, Hİ Bekler, R Tanlı, A Çakmakçı Congress (2013 Antalya Turkey)
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • C1: Bekler HI, Rosenwasser MP, Akilina Y, Bulut G. The use of an absorbable collagen cover (NeuraWrap) improves patency of interpositional vein grafts. Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(2):157-61.
 • C2: Bekler HI, Ozkan T. Biomechanical assessment of brachioradialis pronatorplasty. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011;45(2):109-14.
 • C3: Beyzadeoğlu T, Torun Köse G, Ekinci ID, Bekler H, Yilmaz C. Cytotoxicity of local anesthetics to rats' articular cartilage: an experimental study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(3):201-7.
 • C4: Bekler HI, Erdağ Y, Ozşahin M. Intrapelvic protrusion of the ceramic head resulting from forte ceramic liner fracture without a significant trauma: a case report. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2013;24(3):173-7. 4
 • C5: Çeçen GS, Gülabi D, Yanık E, Pehlivanoğlu G, Bekler H, Elmalı N. Effect of BMI on the clinical and radiological outcomes of pilon fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):570-5.
 • C6: Çeçen GS, Gülabi D, Pehlivanoğlu G, Bulut G, Bekler H, Asil K. Radiation in the orthopedic operating theatre. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(3):297-301.
 • C7: Onay T, Orak MM, Oltulu I, Çağırmaz T, Gümüştaş SA, Bulut G, Bekler Hİ Konservatif olarak tedavi edilen distal radius kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara etkisi Türk Osteoporoz Dergisi 2015 21:40-5
 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • D1: XXI Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S-066] Total diz protezi ameliyatlarında arka ca̧ praz bağı kesen protez kullanımın ameliyat sonrası diz ici̧ kanamaya etkisi Çağatay Uluca̧ y, Korcan Yüksel, Faik Altıntas,̧ Halil Iḃ rahim Bekler 2009
 • D2: XXI Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S-199] Tibial rotasyon ölcu̧ ̈münde yeni radyografik değerlendirme yöntemi Muharrem Iṅ an, Çağatay Uluca̧ y, Halil Iḃ rahim Bekler 2009
 • D3: XXI Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster bildiri [P-206] Birinci karpometakarpal eklemin subluksasyonu (olgu sunumu) Alper Gökçe, Halil Bekler, Atilla Zenciroğlu, Nevzat Selim Gökay 2009
 • D4: XXI Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster bildiri P-266] Proksimal femur kırığı nedeniyle ameliyat edilen 60 yaşüstüolgularda ameliyat sonrası mortalitenin azaltılması Çağatay Uluca̧ y, Korcan Yüksel, Faik Altıntas,̧ Namık Kemal Özkan, Halil Iḃ rahim Bekler 2009
 • D5: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S74] - Geliflimsel kalça displazisi olgular›nda Pavlik bandaj› tedavi süresini ve baflar›s›n› etkileyen faktörler Seyit Ali Gümüfltaş, Güven Bulut, Mehmet Müfit Orak, Yi¤it Erda¤, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D6: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S145] - Eriflkin eklem içi parçal› el bile¤i k›r›klar›n›n volar plakla tedavisinde ameliyat sonras› hasta memnuniyetini belirleyen faktörler Ça¤atay Uluçay, Faik Alt›ntaş, Korcan Yüksel, Onur Kocadal, Tahsin Beyzadeo¤lu, Halil İbrahim Bekler 2011 5
 • D7: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S153] - Cerrahi tedavi uygulanan kalkaneus k›r›kl› hastalar›n geleneksel skorlama sistemleri ve plantar bas›nç analizi (pedobarografi) ile de¤erlendirilmesi Dursun Ak, Güven Bulut, Erman Yanık, Cem Çelik, Halil ‹brahim Bekler 2011
 • D8: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S226] - Malleol k›r›klar›n›n cerrahi tedavisinde sonucļara etki eden faktörler Emsal Cüre, Güven Bulut, Yi¤it Erdağ, Can Yap›c›, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D9: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S333] - ‹ntertrokanterik femur k›r›klar›nda kanal dışı tespit ile kanal içi tespit uygulamalar›n›n karşılaştırmalı sonuçları Abdülaziz Çakmakçı, Güven Bulut, Cem Çelik, Mehmet Veske, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D10: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri [S380] - Radius distal uç k›r›klar› konservatif olarak tedavi edilen elli yafl›n üzerindeki hastalarda kemik mineral yo¤unlu¤unun sonuçlara etkisi Tolga Onay, Güven Bulut, Mehmet Müfit Orak, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D11: XXII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster bildiri [P23] - Ülkemizde yeni- do¤anlarda geliflimsel kalça displazisi tan›s› ici̧n kalca̧ ultrasonografisi tarama yöntemi olarak kullan›lmal› m›? Talat Ça¤›rmaz, Güven Bulut, Seyit Ali Gümüfltafl, Berrin Telatar, Yasemin Ak›n, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D12: XII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster bildiri [EP86] - Çocuklar›n humerus lateral kondil k›r›klar›n›n cerrahi tedavisi sonras› orta dönem sonucļar Masum Ats›z, Güven Bulut, Akif Teköz, Gökhan Pehlivano¤lu, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D13: XII Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster bildiri [EP199] - Kifoplasti ve vertebroplasti tekni¤i ile yerlefltirilen pedikül vidalar›n›n s›y›rma kuvvetlerinin karfl›laflt›r›lmas› ‹smail Oltulu*, Gültekin S›tk› Çeçen, Güven Bulut, Metin Usta, Halil İbrahim Bekler 2011
 • D14: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri S093 – Aflil tendon yaralanmalar›n›n k›s›tl› aç›k cerrahi tekni¤i ile sonuçlar›m›z Mehmet Kezer, Halil İbrahim Bekler, Yi¤it Erdağ, Ruhat Tanlı 2013 6
 • D15: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri S288 – Distal tibia metafizer ve diyafizer k›r›klar›n›n biyolojik fiksasyonunun radyolojik ve klinik sonuçlar› Deniz Gülabi, Halil İbrahim Bekler, Asaf Bozkaya, Gültekin S›tk› Çeçen, Fevzi Sa¤lam, Cem Coflkun Avcı 2013
 • D16: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü bildiri P135– Beflinci metakarp k›r›klar›n›n konservatif tedavisinde sandviç atelle sirküler alç›n›n fonksiyonel sonuç ve radyolojik aç›dan k›yaslanmas› Deniz Gülabi, Halil İbrahim Bekler, Gültekin S›tk› Çeçen, Fevzi Sa¤lam, Erdo¤an Merih, Cem Coskun Avcı 2013
 • D17: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P138 – Alt ekstremitede fasyokütan flep tecrübemiz Halil İbrahim Bekler, Murat Özflahin, Yi¤it Erda¤, Ruhat Tanl›, Mehmet Kezer 2013
 • D18: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P193 – Kseroderma pigmentosum tan›l› hastada bilateral femur stres kırığı Mehmet Kezer, Halil İbrahim Bekler, Yi¤it Erda¤, Ruhat Tanlı, Murat Özşahin 2013
 • D19: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P194 – Alç› kal›nl›k indeksi ve motor çal›flma süresinin cilt ve testere ucu ›s›s›na etkisi Halil İbrahim Bekler, Deniz Gülabi, Alper Oktay, Fevzi Sa¤lam 2013
 • D20: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P197 – Alt ekstremite amputasyonu uygulanan hastalarda psikolojik profil Deniz Gülabi, Murat Özşahin, Mehmet Kezer, Halil İbrahim Bekler, Ruhat Tanlı, Yiğit Erdağ 2013
 • D21: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P444 – Titanyum elastik çivi (TEN) uygulanan pediatrik uzun kemik k›r›klar›nda komplikasyonlar Mehmet Kezer, Halil İbrahim Bekler, Ruhat Tanlı, Yi¤it Erdağ, Özgür Baysal 2013
 • D22: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P596 – Kırığın eşlik etmedi¤i aç›k tam talar ç›k›k olgusu Fevzi Sa¤lam, Güven Bulut, Engin Eceviz, Halil İbrahim Bekler 2013
 • D23: 23. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P630 – Genç eriflkinlerdeki femur boyun k›r›klar›nda osteonekroz ve kaynamama oranlar›na yer de¤ifltirme ve cerrahi zamanlaman›n etkisi Seyit Ali Gümüfltaş, Güven Bulut, Gültekin Sıtkı Çeçen, Halil İbrahim Bekler 2013
 • D24: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S15-7 – Çoçuk suprakondiller humerus kırıklarında skopi yönetimi Murat Özsa̧ hin, Halil Iḃ rahim Bekler, Yiğit Erdağ, Ruhat Tanlı, Mehmet Kezer 2014
 • D25: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S16-5 – Distal tibia kırıklarının cerrahi tedavisi, açık mı mipo mu? Deniz Gülabi, Gültekin Sıtkı Çeçen, Halil Iḃ rahim Bekler, Fevzi Sağlam, Nurzat Elmalı 2014
 • D26: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S16-9 – Lisfrank yaralanmasının cerrahi tedavisinde fonksiyonel ve pedobarografik sonucļara etkili faktörler Engin Eceviz, Özgür Baysal,Fevzi Sağlam, Halil Iḃ rahim Bekler 2014
 • D27: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S21-6 – Skafoid kırıklarının cerrahi tedavisinden sonra gelisȩ n karpal instabilitenin değerlendirilmesi Yiğit Erdağ, Halil Iḃ rahim Bekler, Murat Özsa̧ hin, Mehmet Kezer, Ruhat Tanlı 2014
 • D28: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S27-3 – Perkutanöz teknikle tetik parmak cerrahisinin klinik ve ultrasonografik sonuçları Fevzi Sağlam, Deniz Gülabi, Gültekin Sıtkı Çecȩ n,Halil Iḃ rahim Bekler, Neslihan Tanju 2014
 • D29: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S28-8 – Opere tibia plato Schatzker tip I ve II kırıklarda, iyileşme üzerine obezitenin olumsuz etkisi var mı? Gültekin Sıtkı Çecȩ n, Deniz Guläbi, Gökhan Pehlivanoğlu, Halil Iḃ rahim Bekler, Nurzat Elmalı 2014
 • D30: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S28-9 – Lateral dekubit pozisyonda femur intrameduller ci̧vilemesinde rotasyon sorununu önlemek mümkün mü? Engin Eceviz, Özgür Baysal, Asaf Bozkaya, Hüseyin Bilgehan Çevik, Halil Iḃ rahim Bekler 2014
 • D31: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri S29-6 – Kienböck hastalığı’nın nedeni olarak trombositler Murat Özsa̧ hin, Ruhat Tanlı, Yiğit Erdağ, Halil Ibrahim ̇ Bekler, Mehmet Kezer 2014 8
 • D32: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi sözlü bildiri P-29 – ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrası kinezyofobi Murat Özsa̧ hin, Halil Iḃ rahim Bekler, Ruhat Tanlı, Yiğit Erdağ, Mehmet Kezer 2014
 • D33: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P-51 – Lisfrank yaralanması sonrası gelişen nadir bir komplikasyon; çekiç parmak deformitesi Engin Eceviz, Özgür Baysal, Fevzi Sağlam, Halil Iḃ rahim Bekler 2014
 • D34: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P-93 – Pilon kırıklarının radyolojik ve klinik sonuçları üzerinde beden kitle indeksinin etkisi var mı? Gültekin Sıtkı Çeçen, Deniz Gülabi, Erman Yanık, Gökhan Pehlivanoğlu, Halil Iḃ rahim Bekler, Nurzat Elmalı 2014
 • D35: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiri P-97 – Dördüncüparmağın travmatik proksimal ve distal interphalangeal eklemdorsal cı̧kığına esļik eden volar ve dorsal plate yaralanması: Olgu sunumu Fevzi Sağlam, Nurzat Elmalı, Özgür Baysal, Deniz Gulabi, Güven Bulut, Halil Iḃ rahim Bekler 2014
 • D36: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiriP-467 – Tibia plato kırıklarının cerrahi sonucļarının değerlendirilmesi Mehmet Kezer, Halil Iḃ rahim Bekler, Yiğit Erdağ, Ruhat Tanlı, Murat Özsa̧ hin 2014
 • D37: 24. Ulusal Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresi poster bildiriP-468 – Asetabulum kırıklarının cerrahi tedavi sonuç ları Ruhat Tanlı, Halil Iḃ rahim Bekler, Yiğit Erdağ, Mehmet Kezer, Murat Özsa̧ hin 2014